A A A

Rules and Policies

§1
Zamówienie

 1. W celu nabycia towarów i/lub usług w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie zwyświetlanymi w trakcie składania Zamówienia komunikatami lub informacjami.

 2. Składając Zamówienie Klient otrzymuje e-maile, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących Zamówienia oraz możliwości podglądu statusu realizacji Zamówienia.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary i/lub usługi będą dostępne w magazynie lub u jej dostawców. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów i/lub usług w magazynie lub dłuższym terminie dostawy.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży, w tym postanowień, o których mowa w art. 9.1. Ustawy następuje w e-mailu potwierdzającym wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz wraz z dostawą towarów i/lub usług przez wydrukowane i przekazanie Klientowi, w szczególności w treści faktury i/lub specyfikacji Zamówienia.

 5. Sklep zastrzega sobie anulowanie Zamówienia w ilości większej niż jedna sztuka.

§2
Cena

 1. Ceny towarów i usług w Polsce podawane są w złotych polskich.  Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.

 2. Strona internetowa pojawiająca się poza granicami Polski będzie posiadała cennik w innych walutach.

 3. Za towary i/lub usługi Klient uiszcza cenę: gotówką lub przelewem bankowym lub ze środków pozyskanych z kredytu bankowego lub kartą płatniczą, najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów i/lub usług.

§3
Koszty, termin i sposób dostawy

 1. O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane (wysłane) w terminie pokazanym w Sklepie Internetowym na stronie produktu po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia.  W rzadkich przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni o czym Klient zostanie poinformowany.

 2. Zamówione towary i/lub usługi mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski lub za granicą.

 3. Dostawa może być realizowana transportem własnym pocztą lub pocztą kurierską.

 4. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów i/lub usług w potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostaną określone koszty dostawy które mogą ulec zmianie przy finalizacji Zamówienia o czym klient będzie poinformowany.

§4
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania towaru, a w przypadku gdy umowa zawarta na odległość dotyczy usług w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Chęć odstąpienia od umowy może być zgłoszona za pomocą formularza.

 2. Zwrócony towar musi być w stanie idealnym wraz z kompletnym wyposażeniem, pudełkiem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, (4) towaru który został specialnie zamówiony pod klienta.

 4. Nie przyjmuje się przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.

 5. Koszt wysyłki i ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

§5
Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

Informacje o cenach podane na stronie internetowej mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów, dostępności i usług podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji.  Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określony ch produktów będzie wiążące tylko, jeżeli zostanie potwierdzone przez sklep UMnieTaniej. 

§6
Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niezgodności towarów z umową i/lub usług lub funkcjonowania Sklepu Internetowego kierując pisemną reklamację na adres:
  Sklep fotograficzny UmnieTaniej.com
  Ul. Dekabrystów 41 lok. 602
  42-202 Częstochowa

 2. W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru i/lub usługi lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru i/lub usługi lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową, gwarancja) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru i/lub usługi.

 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej na towar należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane na adres poczty elektronicznej.

 4. Informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru można uzyskać telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.

 5. W przypadku uszkodzeń mechanicznych zamówionych towarów powstałych w dostawie Klient powinien je zgłosić w obecności dostawcy w momencie przyjmowania dostawy towaru oraz potwierdzić protokołem reklamacyjnym będącym w posiadaniu dostawcy.

§7
Oznaczenie przedsiębiorcy

Sklep Internetowy pod adresem www.umnietaniej.com prowadzi UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Ul. Dekabrystów 41 lok. 602.  Telefon +48-530-479-747.
§8
Inne
 1. Firma zastrzega możliwość występowania błędów w opisie towarów i/lub usług.

 2. Występujące na stronie internetowej zdjęcia towarów są przykładowe i prezentują konkretnie przedstawione w nich modele.  Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych towarach.

 3. Administratorem danych osobowych jest UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski.  Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu Zamówienia są przetwarzane przez UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski wyłącznie w celu realizacji Zamówień.  W zależności do decyzji Klienta wyrażonej w Zamówieniu dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.

 4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym.

 5. Składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty jego złożenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie wymienione wprost w Regulaminie warunki realizacji Zamówień są sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania bezpośrednio w sekcjach wskazanych w Regulaminie.

 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innym przepisom mającym zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 7. Promocje w sklepie internetowym.  Promocyjne ceny towarów obowiązują do wyczerpania zapasów lub do odwołania w części lub w całości. Termin wiążącego charakteru opisuje §5 regulaminu.